Wythnos Elusennau Cymru

13 - 17 Tachwedd 2023

Mae Wythnos Elusennau Cymru yn ôl, rhwng 13 – 17 Tachwedd 2023.

Mae’r wythnos yn ymwneud â chydnabod gwaith elusennau, mentrau cymdeithasol, mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol a gwirfoddol yng Nghymru.

welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-blue-circle
welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-pink-square
welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-orange-triangle
0 %

Mae 26.1% o bobl yng Nghymru yn gwneud o leiaf un diwrnod o wirfoddoli’r flwyddyn

0

Mae 49,044 o fudiadau gwirfoddol yng Nghymru

Caerdydd & Powys

Mae’r rhan fwyaf o’r mudiadau gwirfoddol yng Nghaerdydd (4,323) a Powys (3,733)

0 %

Gwynedd sydd â’r lefelau uchaf o wirfoddoli yng Nghymru

65-74

Pobl rhwng 65-74 oed yw’r ddemograffeg sy’n rhoi’r mwyaf o’u hamser – mae 30.1% o’r grŵp hwn yn gwirfoddoli

0 %

Mae 26.1% o bobl yng Nghymru yn gwneud o leiaf un diwrnod o wirfoddoli bob blwyddyn

0

Mudiadau gwirfoddol yng Nghymru

Caerdydd & Powys

Mae’r rhan fwyaf o’r mudiadau gwirfoddol yng Nghaerdydd (3,860) a Powys (3,696)

0 %

Gwynedd sydd â’r lefelau uchaf o wirfoddoli yng Nghymru

65-74

Pobl rhwng 65-74 oed yw’r ddemograffeg sy’n rhoi’r mwyaf o’u hamser – mae 30.1% o’r grŵp hwn yn gwirfoddoli

Ynghylch

Bydd Wythnos Elusennau Cymru yn cael ei chynnal rhwng 13 – 17 Tachwedd 2023. Nod yr wythnos yw dathlu ac amlygu gwaith gwych elusennau, mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr ar hyd a lled Cymru.

Mae elusennau nid yn unig yn help llaw i’r rhai mwyaf agored i niwed, maent yno i bobl yn yr amseroedd da a’r drwg, gan gymryd camau sy’n edrych yn fach ond sy’n ychwanegu at wahaniaeth mawr.

Mae Wythnos Elusennau Cymru wedi’i threfnu gan CGGC.

welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-Mentor-Ring-1
welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-shape-group-1
welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-red-triangle

Cymryd rhan

Gwirfoddolwch, rowch rodd neu rhowch floedd i’ch hoff elusen neu grŵp gwirfoddol! Mae digonedd o ffyrdd hawdd o gymryd rhan yn #WythnosElusennauCymru.

Rhoi cydnabyddiaeth iddyn nhw ar gyfryngau cymdeithasol

Eleni rydym yn eich herio i dynnu sylw at dair elusen yr ydych yn eu hedmygu. Tagiwch nhw ar gyfryngau cymdeithasol a dywedwch wrthym sut mae’r mudiad wedi cael effaith wirioneddol ar eich bywyd chi neu fywyd rhywun sy’n bwysig i chi.

Soniwch amdanyn nhw ar blatfform cyfryngau cymdeithasol o’ch dewis a chofiwch ddefnyddio #WythnosElusennauCymru.

Rhoi

Mae Wythnos Elusennau Cymru yn amser perffaith i’w roi i elusen neu fudiad gwirfoddol. Mae llawer ohonom yn teimlo pwysau argyfwng costau byw ond cofiwch nad oes rhaid iddo fod yn rhodd arian parod. Gallai fod yn fag o ddillad neu eitemau eraill ar gyfer eich siop elusen leol, neu gallech hyd yn oed gyfrannu rhan o’ch amser drwy wirfoddoli (gweler isod). Am fwy o syniadau, lawrlwythwch ein pecyn ymgyrch. Beth am ddweud wrth y byd am eich rhodd a pham rydych chi wedi’i wneud. Postiwch ddiweddariad gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru ar gyfryngau cymdeithasol.
welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-green-circle

Ymrwymo i fod yn wirfoddolwyr

Defnyddiwch ychydig o’ch amser sbâr i helpu eraill. Mae Wythnos Elusennau Cymru yn amser perffaith i gofrestru a dod yn wirfoddolwr! Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn wirfoddolwr, beth am fynd draw i wefan newydd a gwell Gwirfoddoli Cymru www.gwirfoddolicymru.net. Gallwch chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli neu gofrestru i fod wrth law mewn argyfwng. Os ydych chi’n gwirfoddoli p’un ai dyma’ch tro cyntaf neu rywbeth rydych chi wedi’i wneud o’r blaen, rhowch wybod i ni ar y cyfryngau cymdeithasol gyda’r hashnod #WythnosElusennauCymru.

Am fwy o wwybodaeth

Elusennau

Os ydych yn elusen, mudiad gwirfoddol neu’n grwp cymunedol

Rhannwch fideo byr

am eich gwaith ar gyfryngau cymdeithasol a chofiwch ddefnyddio #WythnosElusennauCymru. Rydym wedi creu canllaw syml ar sut i greu eich fideo.

Rhowch sylw i’ch staff neu wirfoddolwyr

Dywedwch wrth y byd am aelod o staff, gwirfoddolwr neu dîm a’r gwahaniaeth maen nhw’n ei wneud trwy bostio ar gyfryngau cymdeithasol, neu drefnu dathliad ar eu cyfer gan ddefnyddio un o’n Pecynnau Parti. Postiwch eich neges diolch ac unrhyw luniau sydd gennych ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru (gwnewch yn siŵr bod gennych ganiatâd pawb dan sylw).

Rhannwch y pecyn ymgyrchu

Anfonwch becyn ymgyrchu Wythnos Elusennau at eich ffrindiau, cefnogwyr a phartneriaid a gofyn iddyn nhw gefnogi eich gwaith drwy gymryd rhan yn Wythnos Elusennau Cymru.

Beth sy’n digwydd

Bob dydd byddwn yn canolbwyntio ar wahanol agweddau ar sut mae elusennau, grwpiau gwirfoddol a gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth bob dydd ledled Cymru.

Cymerwch ran drwy ddweud eich straeon wrthym ar y cyfryngau cymdeithasol:

Dydd Llun - 15 Tachwedd 2021

Dywedwch wrthym am adeg lle gwnaeth elusen neu wirfoddolwr eich helpu chi neu hyd yn oed newid eich bywyd. Rhannwch eich stori drwy ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #diolchgarwch

Dydd Mawrth – 16 Tachwedd 2021

Dywedwch wrthym am y bobl rydych chi wedi cwrdd â nhw wrth weithio neu wirfoddoli gydag elusennau neu drwy eu cefnogi. Rhannwch eich stori gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #cysylltiadau a chofiwch dagio’r bobl y gwnaethoch chi gwrdd â nhw!

Dydd Mercher – 17 Tachwedd 2021

Dywedwch wrthym am foment falch rydych chi wedi’i chael wrth wirfoddoli neu weithio gydag elusen. Rhannwch eich stori gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #YGorau

Dydd Iau – 18 Tachwedd 2021

Gwnewch i ni chwerthin neu wenu drwy ddweud wrthym am rywbeth doniol neu dwymgalon a ddigwyddodd i chi pan oeddech chi’n ymwneud ag elusen neu fudiad gwirfoddol. Rhannwch eich stori gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #CodiGwên

Dydd Gwener – 19 Tachwedd 2021

Dywedwch wrthym ni yn eich geiriau eich hun pam mae elusennau yn haeddu eich cymorth drwy gydol y flwyddyn. Rhannwch eich barn gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #NidWythnosYnUnig

Instagram

Adnoddau

I’ch helpu i gymryd rhan mewn dathlu Wythnos Elusennau Cymru, rydym wedi llunio deunyddiau defnyddiol i’ch helpu i wneud y gorau o’r wythnos.

Trefnwyd Gan:

Cefnogwyd Gan:

Scroll to Top