Wythnos Elusennau Cymru

21 - 25 Tachwedd 2022

Mae Wythnos Elusennau Cymru yn ôl ac yn cael ei chynnal eleni rhwng 21 – 25 Tachwedd 2022.

Diben yr wythnos hon yw cydnabod gwaith elusennau, mentrau cymdeithasol, mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol a gwirfoddol yng Nghymru.

welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-blue-circle
welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-pink-square
welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-orange-triangle
0 %

Mae 26.1% o bobl yng Nghymru yn gwneud o leiaf un diwrnod o wirfoddoli’r flwyddyn

0

Mae 41,636 o fudiadau gwirfoddol yng Nghymru

Caerdydd & Powys

Mae’r rhan fwyaf o’r mudiadau gwirfoddol yng Nghaerdydd (4,323) a Powys (3,733)

0 %

Gwynedd sydd â’r lefelau uchaf o wirfoddoli yng Nghymru

65-74

Pobl rhwng 65-74 oed yw’r ddemograffeg sy’n rhoi’r mwyaf o’u hamser – mae 30.1% o’r grŵp hwn yn gwirfoddoli

0 %

Mae 26.1% o bobl yng Nghymru yn gwneud o leiaf un diwrnod o wirfoddoli bob blwyddyn

0

Mudiadau gwirfoddol yng Nghymru

Caerdydd & Powys

Mae’r rhan fwyaf o’r mudiadau gwirfoddol yng Nghaerdydd (3,860) a Powys (3,696)

0 %

Gwynedd sydd â’r lefelau uchaf o wirfoddoli yng Nghymru

65-74

Pobl rhwng 65-74 oed yw’r ddemograffeg sy’n rhoi’r mwyaf o’u hamser – mae 30.1% o’r grŵp hwn yn gwirfoddoli

Ynghylch

Bydd Wythnos Elusennau Cymru yn cael ei chynnal rhwng 21 – 25 Tachwedd 2022. Nod yr wythnos yw cydnabod ac amlygu gwaith gwych elusennau, mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr ar hyd a lled Cymru.

Mae elusennau nid yn unig yn achubiaeth i’r rhai mwyaf agored i niwed, ond maen nhw hefyd yno i bobl drwy’r cyfnodau da a drwg, yn cymryd camau bach yr olwg sy’n arwain at wahaniaeth mawr.

Wedi’i threfnu gan CGGC, caiff Wythnos Elusennau Cymru ei chefnogi gan ITV Cymru Wales.

welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-Mentor-Ring-1
welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-shape-group-1
welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-red-triangle

Cymryd rhan

Dewch i ni wneud #MwyOWahaniaethGydanGilydd yn ystod #WythnosElusennauCymru. Ewch ati i wirfoddoli, rhoi neu ddweud diolch i’ch hoff elusen neu grŵp gwirfoddol!

Waeth a ydych chi’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda mudiad elusennol neu dim ond eisiau rhoi sylw i elusen sy’n agos at eich calon, mae llwyth o ffyrdd o gymryd rhan yn ystod Wythnos Elusennau Cymru.

Rhoi cydnabyddiaeth iddyn nhw ar gyfryngau cymdeithasol

Soniwch amdanyn nhw ar blatfform cyfryngau cymdeithasol o’ch dewis. Dywedwch wrthym ni pam rydych chi’n dwli arnynt a chofiwch ddefnyddio’r #WythnosElusennauCymru

Dywedwch ‘da iawn’ wrth grŵp rydych chi’n ei edmygu, neu dywedwch wrthym ni sut mae mudiad elusennol arbennig wedi cael effaith go iawn ar eich bywyd chi neu fywyd rhywun sy’n golygu llawer i chi.

Rhoi

Wythnos Elusennau Cymru yw’r adeg berffaith i roi rhodd i’ch hoff elusen. Mae llawer ohonom ni’n teimlo pwysau’r argyfwng costau byw, ond cofiwch, nid oes raid iddo fod yn rhodd ariannol – gallai fod yn fag o ddillad neu eitemau eraill i’ch siop elusen leol, neu gallech hyd yn oed roi ychydig o’ch amser drwy wirfoddoli (gweler isod).

I gael rhagor o syniadau, lawrlwythwch ein pecyn ymgyrchu.

Beth am ddweud wrth y byd am eich rhodd a pham y gwnaethoch chi ei roi. Postiwch ddiweddariad gan ddefnyddio’r hashnod #GwneudMwyOWahaniaethGydanGilydd ar gyfryngau cymdeithasol.

welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-green-circle

Ymrwymo i fod yn wirfoddolwyr

Oes gennych chi ychydig o amser rhydd ar eich dwylo ac yn teimlo y gallech chi ei ddefnyddio i wneud rhywbeth buddiol? Beth am ymrwymo i fod yn wirfoddolwr?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn wirfoddolwr, lle da i ddechrau yw
www.gwirfoddolicymru.net

Os byddwch chi’n gwirfoddoli yn ystod Wythnos Elusennau Cymru – boed hynny am y tro cyntaf neu fel rhan o rywbeth rydych chi eisoes yn ymwneud ag ef – rhowch wybod i ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #GwneudMwyOWahaniaethGydanGilydd.

Am fwy o wwybodaeth

am sut i gymryd rhan, lawrlwythwch ein pecyn ymgyrchu isod. 

Elusennau

Os ydych yn elusen, mudiad gwirfoddol neu’n grwp cymunedol

Rhannwch fideo byr

am eich gwaith ar y cyfryngau cymdeithasol a chofiwch ddefnyddio’r hashnod #WythnosElusennauCymru. Rydym wedi creu canllaw syml ar sut i greu eich fideo.

Rhowch sylw i’ch staff neu wirfoddolwyr

Dywedwch wrth y byd am aelod staff, gwirfoddolwr neu dîm a’r gwahaniaeth y maen nhw’n ei wneud, postiwch eich neges ac unrhyw luniau a allai fod gennych chi ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #WythnosElusennauCymru (gwnewch yn siŵr bod gennych chi ganiatâd pawb sydd yn y lluniau).

Rhannwch y pecyn ymgyrchu

Anfonwch becyn ymgyrchu Wythnos Elusennau Cymru at eich ffrindiau, cefnogwyr a phartneriaid a gofyn iddyn nhw gefnogi eich gwaith drwy gymryd rhan yn Wythnos Elusennau Cymru.

Beth sy’n digwydd

Bob dydd byddwn yn canolbwyntio ar wahanol agweddau ar sut mae elusennau, grwpiau gwirfoddol a gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth bob dydd ledled Cymru.

Cymerwch ran drwy ddweud eich straeon wrthym ar y cyfryngau cymdeithasol:

Dydd Llun - 15 Tachwedd 2021

Dywedwch wrthym am adeg lle gwnaeth elusen neu wirfoddolwr eich helpu chi neu hyd yn oed newid eich bywyd. Rhannwch eich stori drwy ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #diolchgarwch

Dydd Mawrth – 16 Tachwedd 2021

Dywedwch wrthym am y bobl rydych chi wedi cwrdd â nhw wrth weithio neu wirfoddoli gydag elusennau neu drwy eu cefnogi. Rhannwch eich stori gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #cysylltiadau a chofiwch dagio’r bobl y gwnaethoch chi gwrdd â nhw!

Dydd Mercher – 17 Tachwedd 2021

Dywedwch wrthym am foment falch rydych chi wedi’i chael wrth wirfoddoli neu weithio gydag elusen. Rhannwch eich stori gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #YGorau

Dydd Iau – 18 Tachwedd 2021

Gwnewch i ni chwerthin neu wenu drwy ddweud wrthym am rywbeth doniol neu dwymgalon a ddigwyddodd i chi pan oeddech chi’n ymwneud ag elusen neu fudiad gwirfoddol. Rhannwch eich stori gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #CodiGwên

Dydd Gwener – 19 Tachwedd 2021

Dywedwch wrthym ni yn eich geiriau eich hun pam mae elusennau yn haeddu eich cymorth drwy gydol y flwyddyn. Rhannwch eich barn gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #NidWythnosYnUnig

Instagram

Twitter

Adnoddau

I’ch helpu i gymryd rhan mewn dathlu Wythnos Elusennau Cymru, rydym wedi llunio deunyddiau defnyddiol i’ch helpu i wneud y gorau o’r wythnos.

Trefnwyd Gan:

Cefnogwyd Gan:

image/svg+xml
Scroll to Top