Wythnos Elusennau Cymru

13 - 17 Tachwedd 2023

Bydd Wythnos Elusennau Cymru yn cael ei chynnal am y tro cyntaf rhwng 13 – 17 Tachwedd 2023.

Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu’r elusennau, y mudiadau gwirfoddol, y grwpiau cymunedol a’r gwirfoddolwyr sy’n cyfoethogi bywydau pob un ohonom ni yma yng Nghymru.

welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-blue-circle
welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-pink-square
welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-orange-triangle
0 %

Mae 26.1% o bobl yng Nghymru yn gwneud o leiaf un diwrnod o wirfoddoli’r flwyddyn

0

Mae 49,044 o fudiadau gwirfoddol yng Nghymru

Caerdydd & Powys

Mae’r rhan fwyaf o’r mudiadau gwirfoddol yng Nghaerdydd (4,323) a Powys (3,733)

0 %

Gwynedd sydd â’r lefelau uchaf o wirfoddoli yng Nghymru

65-74

Pobl rhwng 65-74 oed yw’r ddemograffeg sy’n rhoi’r mwyaf o’u hamser – mae 30.1% o’r grŵp hwn yn gwirfoddoli

0 %

Mae 26.1% o bobl yng Nghymru yn gwneud o leiaf un diwrnod o wirfoddoli bob blwyddyn

0

Mudiadau gwirfoddol yng Nghymru

Caerdydd & Powys

Mae’r rhan fwyaf o’r mudiadau gwirfoddol yng Nghaerdydd (3,860) a Powys (3,696)

0 %

Gwynedd sydd â’r lefelau uchaf o wirfoddoli yng Nghymru

65-74

Pobl rhwng 65-74 oed yw’r ddemograffeg sy’n rhoi’r mwyaf o’u hamser – mae 30.1% o’r grŵp hwn yn gwirfoddoli

Ynghylch

Bydd Wythnos Elusennau Cymru yn cael ei chynnal rhwng 13 – 17 Tachwedd 2023. Nod yr wythnos yw dathlu ac amlygu gwaith gwych elusennau, mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr ar hyd a lled Cymru.

Mae elusennau nid yn unig yn help llaw i’r rhai mwyaf agored i niwed, maent yno i bobl yn yr amseroedd da a’r drwg, gan gymryd camau sy’n edrych yn fach ond sy’n ychwanegu at wahaniaeth mawr.

Mae Wythnos Elusennau Cymru wedi’i threfnu gan CGGC.

welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-Mentor-Ring-1
welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-shape-group-1
welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-red-triangle

Cymryd rhan

Gadewch i ni #GwneudMwyOWahaniaethGydanGilydd yn ystod #WythnosElusennauCymru. Gwirfoddolwch, rowch rodd neu rhowch floedd i’ch hoff elusen neu grŵp gwirfoddol!

P’un a ydych chi’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda mudiad elusennol neu ddim ond eisiau cefnogi elusen rydych chi’n ei charu, mae digon o ffyrdd i gymryd rhan yn Wythnos Elusennau Cymru.

Rhoi cydnabyddiaeth iddyn nhw ar gyfryngau cymdeithasol

Soniwch amdanyn nhw ar blatfform cyfryngau cymdeithasol o’ch dewis. Dywedwch wrthym ni pam rydych chi’n dwli arnynt a chofiwch ddefnyddio’r #WythnosElusennauCymru

Dywedwch ‘da iawn’ i grŵp rydych chi’n ei edmygu, neu dywedwch wrthym sut mae mudiad elusennol penodol wedi cael effaith wirioneddol ar eich bywyd chi neu fywyd rhywun rydych chi’n eich caru.

Rhoi

Mae Wythnos Elusennau Cymru yn adeg dda i roi rhodd i’ch hoff elusen. Mae llawer ohonom yn teimlo pwysau argyfwng costau byw ond cofiwch nad oes rhaid iddo fod yn rhodd arian parod – gallai fod yn fag o ddillad neu eitemau eraill ar gyfer eich siop elusen leol, neu gallech hyd yn oed gyfrannu rhan o’ch amser drwy wirfoddoli (gweler isod). Am fwy o syniadau, lawrlwythwch ein pecyn ymgyrch. Beth am ddweud wrth y byd am eich rhodd a pham rydych chi wedi’i wneud? Postiwch ddiweddariad gan ddefnyddio #GwneudMwyOWahaniaethGydanGilydd ar gyfryngau cymdeithasol.
welsh-charities-week-bydd-wythnos-elusennau-cymru-wcva-green-circle

Ymrwymo i fod yn wirfoddolwyr

Oes gennych chi ychydig o amser rhydd ar eich dwylo ac yn teimlo y gallech chi ei ddefnyddio i wneud rhywbeth buddiol? Beth am ymrwymo i fod yn wirfoddolwr? Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn wirfoddolwr, lle da i ddechrau yw www.gwirfoddolicymru.net

Os ydych chi’n gwirfoddoli yn ystod Wythnos Elusennau Cymru – boed hynny am y tro cyntaf neu fel rhan o rywbeth rydych chi eisoes yn rhan ohono – dywedwch wrthym am yr hyn rydych chi wedi bod yn ei wneud ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #GwneudMwyOWahaniaethGydanGilydd

Am fwy o wwybodaeth

Elusennau

Os ydych yn elusen, mudiad gwirfoddol neu’n grwp cymunedol

Rhannwch fideo byr

am eich gwaith ar gyfryngau cymdeithasol a chofiwch ddefnyddio #WythnosElusennauCymru. Rydym wedi creu canllaw syml ar sut i greu eich fideo.

Rhowch sylw i’ch staff neu wirfoddolwyr

Dywedwch wrth y byd am aelod staff, gwirfoddolwr neu dîm a’r gwahaniaeth y maen nhw’n ei wneud, postiwch eich neges ac unrhyw luniau a allai fod gennych chi ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #WythnosElusennauCymru (gwnewch yn siŵr bod gennych chi ganiatâd pawb sydd yn y lluniau).

Rhannwch y pecyn ymgyrchu

Anfonwch becyn ymgyrchu Wythnos Elusennau at eich ffrindiau, cefnogwyr a phartneriaid a gofyn iddyn nhw gefnogi eich gwaith drwy gymryd rhan yn Wythnos Elusennau Cymru.

Beth sy’n digwydd

Bob dydd byddwn yn canolbwyntio ar wahanol agweddau ar sut mae elusennau, grwpiau gwirfoddol a gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth bob dydd ledled Cymru.

Cymerwch ran drwy ddweud eich straeon wrthym ar y cyfryngau cymdeithasol:

Dydd Llun - 15 Tachwedd 2021

Dywedwch wrthym am adeg lle gwnaeth elusen neu wirfoddolwr eich helpu chi neu hyd yn oed newid eich bywyd. Rhannwch eich stori drwy ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #diolchgarwch

Dydd Mawrth – 16 Tachwedd 2021

Dywedwch wrthym am y bobl rydych chi wedi cwrdd â nhw wrth weithio neu wirfoddoli gydag elusennau neu drwy eu cefnogi. Rhannwch eich stori gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #cysylltiadau a chofiwch dagio’r bobl y gwnaethoch chi gwrdd â nhw!

Dydd Mercher – 17 Tachwedd 2021

Dywedwch wrthym am foment falch rydych chi wedi’i chael wrth wirfoddoli neu weithio gydag elusen. Rhannwch eich stori gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #YGorau

Dydd Iau – 18 Tachwedd 2021

Gwnewch i ni chwerthin neu wenu drwy ddweud wrthym am rywbeth doniol neu dwymgalon a ddigwyddodd i chi pan oeddech chi’n ymwneud ag elusen neu fudiad gwirfoddol. Rhannwch eich stori gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #CodiGwên

Dydd Gwener – 19 Tachwedd 2021

Dywedwch wrthym ni yn eich geiriau eich hun pam mae elusennau yn haeddu eich cymorth drwy gydol y flwyddyn. Rhannwch eich barn gan ddefnyddio #WythnosElusennauCymru a #NidWythnosYnUnig

Instagram

Twitter

Adnoddau

I’ch helpu i gymryd rhan mewn dathlu Wythnos Elusennau Cymru, rydym wedi llunio deunyddiau defnyddiol i’ch helpu i wneud y gorau o’r wythnos.

Trefnwyd Gan:

Cefnogwyd Gan:

image/svg+xml
Scroll to Top